นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)

การบริการเพื่อสุขภาพ :

นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)
3. นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)

- นวดแผนไทย : ห้องพัดลม (Thai Traditional Massage : Fan Room)

  • อัตราค่าบริการ 130 บาท (Baht) / ชั่วโมง (Hr.)


- นวดแผนไทย : ห้องปรับอากาศ (Thai Traditional Massage : Conditioning Room)

  • อัตราค่าบริการ 180 บาท (Baht) / ชั่วโมง (Hr.)


Since : 23 December 2007