คณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน


คณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน :

คลิก เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
อาจารย์มานพ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
อาจารย์มานพ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง ถนนวังโป่ง-หนองขนาก อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67240 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพแก่กลุ่มสตรี อสม. และองค์กรอื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ ในการรวมกลุ่มองค์กรของภาคประชาชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้กับผู้นำกลุ่มองค์กรตลอดทั้งเครือข่ายต่าง ๆ ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากมาย นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในที่สุด โดยนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดตาก, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลท้ายดง เห็นว่า "ลำปางรักษ์สมุนไพร" เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงใคร่ขอนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 12.00 - 14.30 น.

หมายเหตุ :
ในเวลา 12.00 น. "ลำปางรักษ์สมุนไพร" จัดเตรียมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ไว้ต้อนรับคณะฯ ณ ศาลากลางน้ำ ภายในบริเวณอุทยานสมุนไพร

--------------------------------------------Since : 23 December 2007