คณะบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน


คณะบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน :

คลิก เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
อาจารย์มานพ ถ่ายภาพร่วมกับคณะบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์มานพ ถ่ายภาพร่วมกับคณะบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ด้วยวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพและนิสิตแพทย์แผนไทย โดยจัดให้บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาค กศ.บป. จำนวนรวม 45 คน ไปศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ในระบบอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจยาไทยในยุคปัจจุบันนั้น

ทางวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นแล้วว่า "ลำปางรักษ์สมุนไพร" มีการดำเนินภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของทางวิทยาลัยฯ ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ในระบบอุตสาหกรรมและระบบการบริหารงานในอุตสาหกรรมยาไทย ตลอดจนแนวคิดการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทางวิทยาลัยฯ จึงขอนำคณะบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ "ลำปางรักษ์สมุนไพร" และขอเชิญ "อาจารย์มานพ ประโลมรัมย์" เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรไทยในระบบอุตสหกรรม และการดำเนินธุรกิจยาไทยในระบบอุตสาหกรรม" ในวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น.

--------------------------------------------Since : 23 December 2007